Akce prodloužena do 15. 9. 2022

Pravidla

Pravidla propagační akce Electrolux „Napiš recenzi a získej dárek!“

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel propagační akce společnosti Electrolux (dále jen „propagační akce“).

Odesláním registrace potvrzujete, že jste si přečetl/a následující podmínky a ustanovení, že s nimi souhlasíte a že splníte veškeré požadavky.

1.    Pořadatel propagační akce:

Pořadatelem propagační akce je společnost Electrolux, s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

2.    Organizátor propagační akce

Organizátorem propagační akce je společnost BaGo Sport s.r.o., IČ: 24281859, se sídlem Drnovská 968/36, Praha 6 – Ruzyně, 161 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192608.

3.    Termín a místo konání propagační akce:

Propagační akce probíhá v termínu od 1.7.2022 00:00 hod. do 31.8.2022 23:59 hod. (dále jen „doba konání propagační akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání propagační akce“).

4.    Účastník propagační akce:

Účastníkem propagační akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky (dále jen „účastník propagační akce“), která splní stanovená pravidla propagační akce.

5.    Produkty zařazené do propagační akce:

Zákazník, který v době konání propagační akce vlastní některý z níže uvedených produktů značky Electrolux zařazených do akce, může získat 1 ks dárku „Termotaška“ nebo „Pikniková deka“.   

Modely spotřebičů Electrolux zařazených do akce:

Vysavače robotické
PI92-6DGM
PI92-4STN
PI92-4ANM
PI81-4SWN

Vysavače sáčkové
PD82-ALRG
PD82-ANIMA
PD82-4ST
PD82-8DB
PD82-4MB
PD82-4MG
PD91-ALRG2
PD91-ANIMA
EUOC94DB
EUSC62-DB
EUOC9GREEN
ESP74GREEN
EEG41CB
EEG41IW
EEG42EB
EPF61RR
EEG43WR
EEG44IGM
EUSC66-SB

Vysavače tyčové

EP81U25ULT
EP81UB25GG
EP81B25WET
EP81HB25SH
PQ91-40GG
PQ91-ANIMS
PQ91-50MB
PQ91-P50MB
PQ92-ALGS
WQ81-ALRS
WQ81-PANIM
WQ71-50IB
WQ71-P50IB
WQ71-P52SS
WQ61-44SW
WQ61-42GG
WQ61-40OG
WQ61-46DB

Vysavače bezsáčkové
ECC21-2IW
ECC21-4SB
EC41-2SW
EC41-6DB
EC41-4T
EC41-ANIM
ESPC71DB
EUFC8ALRGY
EUFC81DB
EUFC8ANIMA
EL61C2OG
EL61H4SW
EL61C3DB
EL61A4UG
PC91-4MG


Akce se vztahuje pouze na produkty dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux, s.r.o. Společnost Electrolux s.r.o. si vyhrazuje právo posouzení původu do akce přihlášeného produktu. Distribuci Dárku k nákupu provádí agentura BaGo Sport s.r.o., IČ: 24281859 prostřednictvím společnosti PPL po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli a/nebo organizátorovi poskytnout potřebnou součinnost.

Předmětná termotaška nebo pikniková deka je poskytována jako dar na základě darovací smlouvy, není na ní tedy poskytována jakákoli záruka ani dána jakákoli odpovědnost pořadatele či organizátora propagační akce za její případné vady.  

6.    Podmínky účasti v propagační akci:

6.1.    Sepsání 1 recenze na vlastněný produkt zařazený do předmětné propagační akce, přičemž recenze musí být provedena na oficiální stránce e-shopu ALZA nebo MALL (na e-shopu MALL pouze v případě, že produkt zařazený do akce byl v minulosti zakoupen přímo na e-shopu MALL).
6.2.    Recenzi je nutné doložit vložením printscreenu/snímku obrazovky do registračního formuláře zde: https://vysavace.recenze-muj-electrolux.cz.
6.3.    Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách https://vysavace.recenze-muj-electrolux.cz a jeho odeslání. K registraci je nutné vyplnit všechny povinné údaje.
6.4.    Po ověření registračních údajů a schválení registrace bude účastníkovi propagační akce nejpozději do 30 dnů od schválení registrace odeslán příslušný dárek na adresu uvedenou v registraci.
6.5.    V případě nedostačujících či chybných údajů bude zákazník kontaktován e-mailem a vyzván k doplnění informací. Pokud podklady odesílatel neobdrží do 14 dnů od vyzvání, bude registrace zamítnuta. Účastník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.

Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Odesláním registračního formuláře každý účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu zadanou soutěžícím ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli odvolat způsobem dle příslušné platné právní úpravy.

Do propagační akce nebudou zařazeny zejména registrace provedené mimo dobu konání propagační akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky propagační akce. Pořadatel propagační akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací a ověření splnění podmínek včetně sepsání recenzí.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů kontaktujte organizátora prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách akce https://vysavace.recenze-muj-electrolux.cz

7.    Úhrada nákladů na zaslání dárků

Náklady na doručení v rámci České republiky hradí organizátor, náklady spojené s doručením ceny včetně daní a cel do zemí mimo EU hradí po předchozí informaci a odsouhlasení účastník.


8.    Práva duševního vlastnictví a zpracování osobních údajů

Účastí na propagační akci vyjadřuje účastník souhlas s jejími pravidly a prohlašuje, že neporušil ani neporuší práva duševního vlastnictví třetích osob v souvislosti s recenzemi, tj. je původcem recenzí. Účastník poskytuje pořadateli bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít předměty autorskoprávní ochrany týkající se účastníka a/nebo k těm, k nimž má účastník příslušná osobnostní práva, a to ke všem způsobům užití uvedeným v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném v rámci platné právní úpravy, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti s propagační akcí nebo k jiným marketingovým účelům pořadatele a/nebo organizátora.
Pořadatel a/nebo organizátor bude v pozici správce osobních údajů zpracovávat, ať již manuálně či elektronicky, a uchovávat osobní údaje týkající se účastníků v rozsahu:

• jméno a příjmení
• emailová adresa

Osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu bude pořadatel a/nebo organizátor zpracovávat za účelem identifikace účastníků. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem pořadatele a/nebo organizátora na řádném průběhu propagační akce, výkon práv a plnění povinností souvisejících s propagační akcí; tyto údaje budou pořadatelem a/nebo organizátorem zpracovávány po dobu 1 roku nebo po dobu delší, pokud tak vyžaduje zákon.

Pořadatel a/nebo organizátor je oprávněn při splnění povinností vyplývajících z příslušného právního předpisu o ochraně osobních údajů v platném znění, předávat osobní údaje svým zpracovatelům a poskytovatelům služeb, jejichž seznam je dostupný u pořadatele a/nebo organizátora. Pořadatel může předávat osobní údaje zpracovatelům v rámci Evropské unie, avšak nebude předávat osobní údaje do třetích zemí, které nezaručují úroveň ochrany osobních údajů přiměřenou podmínkám platným v Evropské unii.
V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů má účastník právo:

i. požadovat na pořadateli a/nebo organizátorovi přístup k osobním údajům a jejich případnou opravu či výmaz,
ii. kdykoli požadovat informace týkající se zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu,
iii. podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování osobních údajů,
iv. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro účastníka mělo právní účinky nebo by se účastníka obdobným způsobem významně dotýkalo,
v. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s jakoukoli žádostí nebo stížností.

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně zpracování osobních údajů je možné kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese a/nebo organizátora na e-mailové adrese
 info@electrolux-akce.cz


9.    Závěrečná ustanovení:

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v propagační akci. Osoby nesplňující podmínky v propagační akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do propagační akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka propagační akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel propagační akce neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v propagační akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů propagační akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech propagační akce, bude toto učiněno ve formě dodatku a zveřejněno na https://recenze-muj-electrolux.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel propagační akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v propagační akci.

Akce platí od 1.7.2022 do 31.8.2022 nebo do vyčerpání zásob dárků.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace